: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 27.03.2014 tarih ve 28954 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

27 Mart 2014  PERŞEMBE  

Resmî Gazete  

Sayı : 28954  

TEBLİĞ  

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/9)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler” için 5/9/2008 tarihli ve 26988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 2008/31 sayılı Tebliğ ile CIF bedelinin % 37,40’ı oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/2 sayılı Tebliğ ile söz konusu ürüne ilişkin önlemin 5/9/2013 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının (YÜD) mevzuatta öngörülen sürede yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(3) Yerli üretici SifaşSentetik İplik Fabrikaları A.Ş. tarafından yapılan ve Altın İplik Çorap San. A.Ş. ve Anadolu İplik ve Tekstil Fabrikaları San. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru sonucunda ÇHC menşeli “naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler” için 26/7/2013 tarihli ve 28719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2013/16 sayılı Tebliğ ile NGGS başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  İthalatta Haksız Rekabetin  Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Soruşturma sırasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun YÜD adına yapılmış olduğu ve söz konusu üreticilerin yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara ve ayrıca anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmış olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine bildirim yapılan ithalatçı firmaların dördünden cevap alınmıştır.

(5) Kendilerine bildirim yapılan üretici/ihracatçı firmalardan herhangi bir cevap alınmamıştır.

(6) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

(7) Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca, soruşturma sonucundaki belirlemelere esas teşkil eden bilgi, belge ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim, yerli üretim dalı, işbirliğinde bulunan ithalatçılar ve soruşturma konusu ülkenin resmi temsilciliğine iletilmiş olup karşıt görüş ve değerlendirmelerini iletmeleri için makul süre tanınmıştır.

(8) 13/2/2014 tarihinde yayımlanan nihai bildirime, ilgili tarafların hiçbirinden cevap alınmamıştır.

(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş.’nin Bursa’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2010-31/12/2012 yılları arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 5402.31 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında yer alan “naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüreiplikler”dir.

(2) Soruşturma konusu naylon iplikler petrolden üretilen kaprolaktamınpolimerizasyonu sonucunda elde edilen bir ürün olup; ince çoraplar, korse, bayan elbiseleri, gömlek, bluz, spor giysi, astarlık üretimleri ile dikiş ipliği ve fantezi kumaş imalatında karışım olarak kullanılmaktadır.

(3) YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ülke menşeli naylon (polyamid) ipliklerin benzer ürünler olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma konusu ülkede üretilen naylon (polyamid) ipliklerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.

(4) Soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Varlığı ve Devamı

Dampingin varlığı ve devamı

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma kapsamında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjı gösterge olarak dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Maddi Zararın Varlığı ve Devamı

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir.

(2)  Bu çerçevede, soruşturma konusu ürünün genel ithalatı, soruşturma konusu ülkeden yapılan ithalat ve pazar paylarının gelişimi, soruşturma konusu ithalatın iç piyasa fiyatlarına etkisi, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki gelişmeler ve diğer unsurlar değerlendirilmiştir.

Ürünün genel ithalatı

MADDE 10 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı ile ÇHC’den yapılan ithalatın analizinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2010-2012 dönemi dikkate alınmıştır.

(2) Ürünün genel ithalatındaki eğilime bakmak için 2010-2012 döneminde önleme konu ürünün, tüm ülkelerden gerçekleştirilen genel ithalat verileri incelenmiştir. Bu çerçevede, 2010 yılında 14.917.996 Kg olan ithalatın, 2011 yılında 11.347.689 Kg’ye düştüğü, 2012 yılında ise 14.225.961 Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Ürünün ithalatına değer olarak bakıldığında ise, 2010 yılında 80.151.648 ABD Doları olan söz konusu ithalat, 2011 yılında 68.720.300 ABD Doları seviyesine düşmüş, 2012 yılında ise 76.441.161 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

(4) Ürünün genel ithalatının ortalama birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2010-2012 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde birim fiyatların sırasıyla 6,62 ABD Doları/Kg, 4,69 ABD Doları/Kg ve 5,84 ABD Doları/Kg şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.

Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı ve birim fiyatı

MADDE 11 – (1) Soruşturmaya konu ürünün ÇHC’den ithalatı 2010 yılında 1.516.415 Kg, 2011 yılında 1.123.014 Kg, 2012 yılında ise 854.555 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı 2010, 2011 ve 2012 yılları için sırasıyla 4,24 ABD Doları/Kg, 4,92 ABD Doları/Kg ve 4,86 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.

(3) ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatları ile genel ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları karşılaştırıldığında, ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarının genel ithalatın birim fiyatlarının 2011 yılı hariç olmak üzere, gözden geçirme dönemi boyunca altında seyrettiği görülmektedir.

(4) ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar bazında 2010 yılında %10, 2011 yılında %9,9 ve 2012 yılında ise %6 olarak gerçekleşmiştir.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 12 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer ürün tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikayetçi firma, şikayete destek veren üreticiler ve soruşturma konusu  ürünün bilinen diğer üreticilerinin yurt içi satış miktarları ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer ürün tüketimi tahmini olarak bulunmuştur.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2010 yılı 100 olarak alındığında, 2011 yılında 87’ye gerilemiş, 2012 yılında ise 96’ya yükselmiştir.

(3) Soruşturma konusu ülke ÇHC’nin toplam pazar payı ise 2010 yılında 100 olan endeks değeri, 2011 yılında 86’ya, 2012 yılında ise 59’a düşmüştür.

(4) ÇHC haricindeki diğer ülkelerin pazar payı değeri ise 2010 yılı 100 olarak alındığında, 2011’de 104’e yükselirken, 2012’de 88’e düşmüştür.

Önlem konusu ithalatın yerli üretim dalının iç piyasa fiyatları üzerindeki etkisi

MADDE 13 – (1) Önlemin kalkması halinde ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatları üzerindeki etkisini analiz etmek için, fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesapları yapılmıştır.

(2) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat kırılması ise ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında yerli üreticinin yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir.

(3) YÜD’ün olması gereken fiyatı soruşturma konusu ürünün birim ticari maliyetine makul bir kâr marjı eklenmek suretiyle bulunmuştur. ÇHC menşeli ithalatın Türkiye’ye giriş fiyatları ise, TÜİK istatistiklerinden elde edilen ortalama CIF fiyatları üzerine %4 gümrük vergisi ve %2 oranında diğer gümrük masrafları eklenerek bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyatlara dampinge karşı önlem eklenmemiştir.

(4) Bu bağlamda, ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat kırılmasının CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %9, %5 ve %1 oranında olduğu tespit edilmiştir.

(5) ÇHC menşeli ithalat için hesaplanan fiyat baskısı ise, CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2010, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla %23, %27 ve %12 oranındadır.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 14 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesi bakımından YÜD’ün ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli üretici (Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş.) ve Suni ve Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB)’nden elde edilen veriler esas alınmıştır.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için TÜİK’in yayımladığı yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış ve 2010 yılı verileri 100 birime sabitlenerek takip eden yılların verileri buna göre endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının naylon (polyamid) iplikler için 2010 yılında 100 olan kilogram bazlıüretim miktar endeksi, 2011 yılında 104’e çıkmış, 2012 yılındaysa 86’ya gerilemiştir. Söz konusu üründe kapasite kullanım oranı endeksi, 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 104 olarak gerçekleşmiş, 2012 yılında ise 86’ya gerilemiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2011’de 96’ya, 2012 yılında ise 72’ye gerilemiştir.

2) Yerli üretim dalının, 2010 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2011 yılında 168’e, 2012 yılındaysa 182’ye yükselmiştir.

c) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan ağırlıklı yurt içi fiyatları, 2011 yılında 113’e yükselmiş, 2012 yılındaysa 108 olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının, 2010 yılında 100 olan yurt dışı satış birim fiyat endeksi 2011 yılında 117’ye yükselmiş, 2012 yılındaysa 112 olarak gerçekleşmiştir.

ç) Pazar payı

1) Yerli üretim dalının pazar payı 2010 yılı 100 alındığında, 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 75 ve 111 olarak gerçekleşmiştir.

d) Verimlilik

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2011’de 105’e yükselirken, 2012’de 91’e gerilemiştir.

e) Stoklar

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan kilogram bazında stok endeksi, 2011 yılında 122’ye, 2012 yılındaysa 156’ya yükselmiştir. Değer bazında stok endeksiyse yine 2010 yılı 100 iken, 2011’de 146’ya, 2012’de ise 161’e yükselmiştir.

2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2010 yılı 100 kabul edildiğinde, 2011’de 84’e, 2012’de ise 52’ye gerilemiştir.

f) İstihdam ve ücretler

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan işçi sayısı endeksi, 2011 yılında 99’a, 2012 yılındaysa 94’e gerilemiştir. Yine 2010 yılı 100 olarak alınan idari personel endeksi de 2011 yılında 94’e, 2012 yılındaysa 89’a gerilemiştir.

2) YÜD’nin 2010 yılında 100 olan işçilerinin aylık brüt ücret endeksi 2011 yılında 98’e gerilemiş, 2011 yılında 116’ya ve 2012 yılında 123’e yükselmiştir.  

g) Maliyetler ve kârlılık

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan ticari maliyet değer endeksi, 2011 yılında 120, 2012 yılındaysa 87 olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan toplam kârlılık endeksi, 2011 yılında 194’e yükselmiş, 2012 yılındaysa 71’e gerilemiştir.

ğ) Nakit akışı

1) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 olan nakit akış endeksi, 2011’de 137’ye çıkmış, 2012’deyse 72’ye gerilemiştir.

h) Büyüme

1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü, 2010’da 100 iken, 2011’de 98 ve 2012’de 115 olarak gerçekleşmiştir.

ı) Yatırımlardaki artış

1) YÜD’ün inceleme döneminde yatırım harcaması bulunmamaktadır.

i) Sermaye veya yatırımları arttırma yeteneği

1) YÜD’nin bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 90’a, 2012 yılında -7’ye gerilemiştir.

2) YÜD’nin 2010-2012 yılları arasında yenileme ve tevsi yatırımları bulunmamaktadır.

j) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (Kâr/Özkaynak) oranı 2010 yılında pozitif iken 2011 yılında negatife dönmüş, 2012 yılında ise tekrar pozitif olmuştur.

Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde, 2010 ve 2011 yıllarında nispeten iyi seyreden ekonomik durumunun 2012 yılında kötüleşmeye başladığı görülmektedir.

(2) YÜD’ün 2011 yılında, 2010 yılına oranla artış kaydeden üretim miktarı, kapasite kullanım oranı, yurt içi satışlardan ürün kârı, toplam karlılık ve verimlilik gibi göstergelerinde özellikle 2012 yılına gelindiğinde hızlı bir düşüş gözlemlenmektedir.

(3) Ayrıca, YÜD’ün stokları miktar ve değer bazında artmış ve buna bağlı olarak stok çevrim hızı olumsuz bir seyir izlemiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 17 – (1)  Soruşturmaya konu ülke olan ÇHC’nin üretim kapasitesi ile ilgili olarak, iplik imalatında dünyanın önde gelen firmalarından Lenzing tarafından hazırlanan “Fiber Year 2012” raporundan elde edilen verilere göre, Dünya genelinde 2011 yılında 2010 yılına oranla naylon iplik üretiminde bir düşüş gözlemlenmektedir. Bu durumun aksine, ÇHC’nin 2010 yılında 1.101.000 Ton olan anılan mal üretimi 2011 yılında 1.150.000 Tona yükselmiştir. Aynı raporda ayrıca ÇHC’nin genel olarak tekstil ve giyim alanındaki ihracatının da 2011 yılında bir önceki yıla oranla %23 civarında arttığıbelirtilmektedir.

(2) Bununla beraber, International TradeCenter (Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM)’den elde edilen ve ilgili ülkeye ait ihracat verilerini içeren istatistikler bahse konu üründeki üretim kapasitesine gösterge teşkil ettiğinden değerlendirilmiştir.

(3) UTM verilerine miktar bazında bakıldığında ise, ÇHC’nin tüm dünyaya ihracatı 2010 yılında 25.000 Ton iken, 2011 yılında bir önceki yıla göre % 0,76 artışla 25.191 Ton ve 2012 yılında ise bir önceki yıla oranla % 3,15’lik bir azalmayla 24.397 Ton olarak gerçekleşmiştir.

(4) UTM verilerine göre, 2010 yılında önleme tabi ülkenin tüm dünyaya ihracatı 101.927.000 ABD Doları, 2011 yılında 131.867.000 ABD Doları, 2012 yılındaysa 119.543.000 ABD Doları’dır.

(5) Bu verilere ilaveten, ÇHC’nin 2012 yılında bahse konu ürün ihracatında dünyada 2 nci sırada yer aldığı ve 2008-2012 yılları arasındaki dönemde tüm dünyaya olan ihracatını miktar bazında %12 oranında arttırdığı hususları da göz önünde bulundurulduğunda, ÇHC’nin Türkiye’ye yönlendirebilecek ciddi üretim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, önlemin yürürlükten kalkması durumunda bu kapasitenin Türkiye pazarına yönlendirilmesinin ve bunun sonucunda YÜD’de zararın devamının veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

Talebi etkileyen unsurlar

MADDE 18 – (1)  Ürün kalitesi ve ürün gamındaki çeşitliliklerin yanı sıra talebi etkileyen başlıca unsurun fiyat olduğu sektörden edinilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Önleme tabi ülkenin de bu konuda avantajlı olduğu genel ithalat istatistikleri incelendiğinde görülmektedir; zira 2010-2012 arası dönemde ÇHC menşeli naylon polyamid iplik ithalatının birim fiyatı, ÇHC haricindeki genel ithalatın ortalama birim fiyatının altında seyretmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 19 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjı incelenmiştir. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada tespit edilen damping marjı CIF ihraç fiyatının %51,72’si olarak hesaplanmıştır.

Üçüncü ülkelerden ithalat

MADDE 20 – (1) Soruşturma konusu ürünün 2010-2012 yılları arasındaki ithalatının çok büyük bir kısmı soruşturma konusu ülke haricindeki ülkelerden gerçekleştirilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürüne ilişkin olarak ÇHC haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın genel ithalat içinde miktar bazındaki payı 2010 yılında %89, 2011 yılında %90 ve 2012 yılında ise %94 olarak gerçekleşmiştir.

Değerlendirme

MADDE 21 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiş olup, yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında, esas soruşturmada hesaplanan damping marjının ciddi düzeyde olduğu, önleme tabi ülkeden ithalat her ne kadar azalsa da, bu ithalatın birim fiyatının genel ithalatın ortalama birim fiyatından 2011 yılı dışında aşağıda olduğu, önleme tabi ülkenin büyük üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyetine sahip olduğu, mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda bu kapasiteyi Türkiye pazarına yönlendirebileceği ve zararın devamı veya yeniden meydana geleceği değerlendirilmektedir.

ALTINCI BÖLÜM

Sonuç

Karar

MADDE 22 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

GTİP  

Eşyanın Tanımı  

Menşe Ülke  

Dampinge Karşı

Önlem Oranı (CIF Bedelin %’si)  

5402.31  

Naylon veya diğer poliamidlerden tek katının her biri 50 teksi geçmeyen tekstüre iplikler  

Çin Halk Cumhuriyeti  

% 37,40  

Uygulama

MADDE 23 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın ithalatında, karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.